3000KE art. 7/400 3000KE 300KE art. 7/500 300KE 200KE art. 7/101 200KE 200KE 200KE 200KE 10KE art. 7/200 10KE 10KE 10KE